Rejestracja w systemie e-okoń jest darmowa

ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ NA POŁÓW RYB

Gospodarstwo Rybackie Ostróda Sp z o.o. 14-100 Ostróda Warlity Wielkie 9 ,NIP: 741-00-12-070 ,REGON 510244865

 
§ 1 DEFINICJE

Serwis -  internetowy serwis usługowy prowadzony przez Gospodarstwo Rybackie Ostróda w którym Kupujący może dokonać Transakcji,
Kupujący -  osoba dokonująca zakupu zezwolenia na połów ryb na terenie danego Gospodarstwa Rybackiego Ostróda za pośrednictwem Serwisu, spełniająca wymogi Regulaminu dotyczącego zasad połowu ryb na terenach podległych Gospodarstwu, 
Transakcja –  indywidualna umowa sprzedaży zezwolenia na połów ryb zawarta za pośrednictwem Serwisu, z tytułu której następuje Płatność,
Płatność -  spełnienie przez Kupującego na rzecz Gospodarstwa Rybackiego Ostróda świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Dotpay: e-przelewem, kartą kredytową lub inną metodą, dostępną w Serwisie.
Dotpay-  podmiot, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje płatności za zakupione zezwolenia na połów ryb.

§2 ZAKUP ZEZWOLENIA

">1. Niniejszy regulamin dotyczy ogólnych zasad sprzedaży on-line zezwoleń na połów ryb w wodach Gospodarstwa Rybackiego Ostróda Sp. z o.o.
 2. Serwis dostępny jest pod adresami www.ostroda.eokon.pl , www.eokon.pl

3. Zakup zezwolenia jest możliwy po zalogowaniu się Kupującego w Serwisie, przy użyciu loginu i hasła. Kupujący, który pierwszy raz korzysta z Serwisu musi dokonać swojej rejestracji.

4. Kupujący jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie jest Kupujący.  

5. Kupujący może dokonać zakupu następujących rodzajów zezwoleń (tzw. e-zezwolenia): jednodniowe, trzydniowe, siedmiodniowe, czternastodniowe i roczne

6. Do zakupu e-zezwolenia na połów ryb konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z  Regulaminem połowu obowiązującym w Gospodarstwie Rybackim Ostróda Sp. z o.o. na terenie działania którego obowiązywać będzie-zezwolenie.

7. Zakupione i wydrukowane e-zezwolenie jest ważne  z kartą wędkarską

8. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line, zgodnie z poniższym Regulaminem. Kupujący, w celu dokonania płatności wybiera formę płatności dostępną w Serwisie.

9. Rozliczenia Transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.

10. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system Dotpay dostępne jest na stronie www tuż po dokonaniu płatności. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany Kupujący po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Moje płatności]. Jeśli płatność została potwierdzona na stronie, w zakładce [Moje zezwolenia], znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia.

11. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe Kupującego mogą być zmienione po osobistym kontakcie w Gospodarstwie Rybackim Ostróda Sp. z o.o. na terenie którego obowiązuje e-zezwolenie.

§3 ZAWARCIE i ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zawarcie umowy  następuje poprzez dokonanie przez Kupującego płatności on-line za e-zezwolenie, po uzyskaniu przez Gospodarstwo Rybackie Ostróda Sp. z o.o. potwierdzenia przez Dotpay o dokonaniu płatności.
2. Potwierdzeniem zawarcia umowy  jest imienne e-zezwolenie, udostępnione w formacie PDF. 
3. E –zezwolenie zawiera następujące dane:
1) Imię i nazwisko, adres
2) Numer karty wędkarskiej
3) Numer zezwolenia
4. W przypadku stwierdzenia przez Gospodarstwo Rybackie Ostróda Sp. z o.o., że Kupujący narusza postanowienia  Regulaminu połowu ryb ma prawo do wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie zostanie przekazane Kupującemu za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Od momentu złożenia oświadczenia Kupujący traci prawo do połowu ryb na danym terenie, a e-zezwolenie traci ważność.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać na adres serwis@eokon.pl
2. Warunkiem skorzystania z niniejszego Serwisu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptacja niniejszego Regulaminu.
3. Gospodarstwo Rybackie Ostróda Sp. z o.o.  jest upoważnione do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany są publikowane na stronach internetowych Serwisu.
4. Gospodarstwo Rybackie Ostróda Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania sprzedaży e-zezwoleń, w poszczególnych okręgach, jak również na całym obszarze działania Gospodarstwa Rybackiego Ostróda Sp. z o.o. .
5. Gospodarstwo Rybackie Ostróda Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Serwisu ze względów technicznych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.
7.  Niniejszy Regulamin oraz wynikające z niego zobowiązania podlegają prawu polskiemu.
8.  Wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd właściwy dla siedziby Gospodarstwa Rybackiego Ostróda Sp. z o.o. , na terenie którego obowiązywało e-zezwolenie.
9. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gospodarstwo Rybackie Ostróda Sp. z o.o.  (na terenie którego obowiązuje e-zezwolenie) na potrzeby realizacji umowy sprzedaży, w tym na wprowadzenie jego danych do Bazy danych Gospodarstwa Rybackiego Ostróda Sp. z o.o. , zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami. Kupującemu przysługują wszystkie prawa przewidziane w ustawie z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami,  tym prawo do zmiany danych.